โรคราแป้ง (Powdery mildew) ของตระกูลพริกมะเขือ

ชื่อโรค/แมลง

โรคราแป้ง (Powdery mildew)

เชื้อสาเหตุ

พืชอาศัย (Host)

พริกหวาน มะเขือเทศ มะเขือม่วง

ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเข้าทำลาย

รุนแรงในช่วงแล้งขณะพืชอ่อนแอ

ช่วงการระบาด / เสี่ยงต่อการเกิดโรค

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม

พาหะของโรค


ระยะการเจริญเติบโต

ทุกระยะการเจริญเติบโต

ลักษณะอาการของโรค/การเข้าทำลาย

-ปรากฏผงสีขาวบริเวณใต้ใบ หรือบนผิวใบด้านบน
-ใต้ใบปรากฏแผลสีเหลือง หรือน้ำตาล
-อาการรุนแรงใบไหม้

การป้องกันและกำจัด

-ใช้กำมะถันพ่น
-ใช้ปิโตรเลียมออยล์ขณะพริกยังไม่มีผล
-ใช้ผงฟู 200 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่นช่วงเก็บเกี่ยว
-ระบาดหนักใช้สารเคมี เช่น ฟันดาโซล/โฟโนมิล  ซีสเทน-อี  นูสตาร์  แอนวิล  สโตรบี้  ทริฟมีน    (ใช้ 2 ชนิด พ่นสลับ)

ผู้เชี่ยวชาญ

เอกสารอ้างอิง

Powerpoint โรคแมลงศัตรูของพริกและการป้องกัน (รองศาสตราจารย์ ดร.นุชนาฏ  จงเลขา ศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง)

พื้นที่เกิดโรค
  • 2558

    สบเมย

แมลงศัตรูธรรมชาติ
พื้นที่ดำเนินงานของสถาบันที่เคยเกิดโรค