2558

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกิดโรคทางการเกษตรบนพื้นที่สูง
เพื่อการพยากรณ์และวางแผนที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อการเฝ้าระวังการระบาดจนถึงการควบคุมและป้องกันโรคพืชและสัตว์บนพื้นที่สูงอย่างมี ประสิทธิภาพ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศจึงมีแนวคิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกิดโรคทางการ เกษตรบนพื้นที่สูง โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ให้เหมาะสม ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลโรคที่ สำคัญหรือโรควิกฤตที่มีผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง โดยเฉพาะพืชที่สถาบัน ส่งเสริม นำมาวิเคราะห์และประมวลผล ให้สามารถนำเสนอได้ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน พร้อมทั้ง พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร อันประกอบด้วยข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ข้อมูลปราญช์ชาวบ้าน และศูนย์เรียนรู้ โดยใช้เป็นฐานข้อมูลในการเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลการ เกิดโรคทางการเกษตรบนพื้นที่สูง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพยากรณ์การเกิดและการแพร่ระบาดของ โรคทางการเกษตรบนพื้นที่สูง นอกจากนี้ระบบสามารถระบุหรือบ่งบอกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน การป้องกันกำจัดโรคนั้นๆ และใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในการวางแผน ป้องกันกำจัดโรคได้ทันต่อเหตุการณ์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดความเสียหายจากการ เข้าทำลายของโรคต่อผลผลิตทางการเกษตรที่ส่งเสริมแก่เกษตรบนพื้นที่สูง อีกทั้งยังสามารถพัฒนา ระบบการเตือนภัยการแพร่ระบาดของโรคทางการเกษตรในอนาคต

how to find us

address

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
65 ม.1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Telephone:053-328496-8
FAX:053-328494,053-328229

contact form