ปฏิทินโรคระบาดชื่อโรค

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
โรคใบจุดออลเทอนาเรีย โรคใบจุดออลเทอนาเรีย โรคราสนิม (Rust) โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) โรคราแป้ง (Powdery mildew) โรคเหี่ยวเขียว (bacterial wilt) โรคใบจุดออลเทอนาเรีย โรคใบจุดออลเทอนาเรีย โรคใบจุดออลเทอนาเรีย โรคใบจุดออลเทอนาเรีย
โรคราสนิม (Rust) ทดสอบ 22 โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) โรคราสนิม (Rust) โรคใบจุดสีน้ำตาล (Brown Spot) โรคเน่าคอดิน (Damping off of seedling) โรคเหี่ยวเขียว (bacterial wilt) โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) โรคไหม้ไฟทอฟ (Phytophthora blight) โรคราน้ำค้าง (Downy mildew)
โรคปลายไหลไหม้ โรคราแป้ง (Powdery mildew) โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) โรคไหม้ไฟทอฟ (Phytophthora blight) โรคเน่าคอดิน (Damping off of seedling) โรคเหี่ยวเขียว (bacterial wilt) โรคราแป้ง (Powdery mildew) โรคราแป้ง (Powdery mildew)
ทดสอบ 22 โรคราแป้ง (Powdery mildew) โรคราแป้ง (Powdery mildew) โรคไหม้ไฟทอฟ (Phytophthora blight) โรคเน่าคอดิน (Damping off of seedling) โรคไวรัส (Virus disease) โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose)
โรคราน้ำค้าง (Downy mildew) โรคราแป้ง (Powdery mildew) โรคไหม้ไฟทอฟ (Phytophthora blight) โรคราแป้ง (Powdery mildew)
โรคราน้ำค้าง (Downy mildew) โรคราแป้ง (Powdery mildew)
โรคไวรัส (Virus disease) โรคราน้ำค้าง (Downy mildew)
โรคใบจุด (Leaf spot) โรคราแป้ง (Powdery mildew)
โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) โรคไวรัส (Virus disease)
โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose)

ปฏิทินโรคระบาดตามพืช

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ตระกูลผักกาดหอม ตระกูลผักกาดหอม องุ่น ตระกูลพริกมะเขือ ตระกูลพริกมะเขือ ตระกูลพริกมะเขือ ตระกูลพริกมะเขือ ตระกูลพริกมะเขือ ตระกูลผักกาดหอม ตระกูลผักกาดหอม ตระกูลผักกาดหอม ตระกูลผักกาดหอม
องุ่น สตรอเบอรี่ องุ่น ข้าว ตระกูลพริกมะเขือ ตระกูลพริกมะเขือ ตระกูลพริกมะเขือ ตระกูลพริกมะเขือ องุ่น
สตรอเบอรี่ สตรอเบอรี่ สตรอเบอรี่ ตระกูลพริกมะเขือ ตระกูลพริกมะเขือ ตระกูลพริกมะเขือ องุ่น องุ่น
สตรอเบอรี่ ตระกูลพริกมะเขือ ตระกูลพริกมะเขือ ตระกูลพริกมะเขือ ตระกูลพริกมะเขือ สตรอเบอรี่
องุ่น ตระกูลพริกมะเขือ ตระกูลพริกมะเขือ สตรอเบอรี่
องุ่น ตระกูลพริกมะเขือ
ตระกูลพริกมะเขือ องุ่น
สตรอเบอรี่ องุ่น
สตรอเบอรี่ ตระกูลพริกมะเขือ
สตรอเบอรี่