โรคไหม้ไฟทอฟ (Phytophthora blight) ของตระกูลพริกมะเขือ

ชื่อโรค/แมลง

โรคไหม้ไฟทอฟ (Phytophthora blight)

เชื้อสาเหตุ

พืชอาศัย (Host)

พริกหวาน มะเขือเทศ มะเขือม่วง

ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเข้าทำลาย

ช่วงการระบาด / เสี่ยงต่อการเกิดโรค

สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

พาหะของโรค


ระยะการเจริญเติบโต

ทุกระยะการเจริญเติบโต

ลักษณะอาการของโรค/การเข้าทำลาย

-ปรากฏอาการไหม้สีน้ำตาลฉ่ำน้ำบริเวณใบ กิ่ง ก้านใบ
-แผลลุกลามรวดเร็ว เมื่ออากาศแห้งจะหยุดระบาด
-ทำให้เกิดใบร่วง

การป้องกันและกำจัด

-ในสภาพอากาศชื้นใช้สารอาลิเอทหรือฟอร์รัมหรือรอฟรัล อย่างใดอย่างหนึ่งพ่น
-ตัดแต่งกิ่งที่มีอาการของโรคทำลาย
-กำจัดวัชพืช เพื่อให้โปร่ง แสงผ่านได้ดี

ผู้เชี่ยวชาญ

เอกสารอ้างอิง

Powerpoint โรคแมลงศัตรูของพริกและการป้องกัน (รองศาสตราจารย์ ดร.นุชนาฏ  จงเลขา ศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง)

พื้นที่เกิดโรค
แมลงศัตรูธรรมชาติ
พื้นที่ดำเนินงานของสถาบันที่เคยเกิดโรค