โรคใบจุดออลเทอนาเรีย ของตระกูลผักกาดหอม

ชื่อโรค/แมลง

โรคใบจุดออลเทอนาเรีย

เชื้อสาเหตุ

พืชอาศัย (Host)

ผักกาดหอมทั่วไป ผักกาดหอมห่อ ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด ผักกาดหอมใบแดง ผักกาดหวาน

ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเข้าทำลาย

สภาพอากาศอุ่นชื้น

ช่วงการระบาด / เสี่ยงต่อการเกิดโรค

มกราคม กุมภาพันธ์ กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

พาหะของโรค


ระยะการเจริญเติบโต

ทุกระยะการเจริญเติบโต

ลักษณะอาการของโรค/การเข้าทำลาย

แผลจุดมีลักษณะเป็นวงแหวนซ้อนกัน รูปร่างค่อนข้างกลมสีน้ำตาลอาจพบผงสีดำบริเวณแผล รอบแผลอาจมีสีเหลือง

การป้องกันและกำจัด

- หน้าฝน สภาวะอากาศชื้น ควรปลูกผักให้ห่าง
- พ่นชีวภัณฑ์ หรือน้ำหมักสมุนไพรป้องกัน
- หากระบาดใช้สกอร์ สลับกับ รอฟรัล
- ระยะเก็บเกี่ยวใช้ชีวภัณฑ์ และน้ำหมักสมุนไพรพ่น

เอกสารอ้างอิง

Powerpoint โรคของพืชผักตระกูลผักกาด (รองศาสตราจารย์ ดร.นุชนาฏ  จงเลขา ศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง)

พื้นที่เกิดโรค
แมลงศัตรูธรรมชาติ
พื้นที่ดำเนินงานของสถาบันที่เคยเกิดโรค