ผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ

อภิรดี อภิชัย

หน่วยงาน/สำนัก

สำนักพัฒนา

ตำแหน่ง

นักวิชาการ

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

กิจกรรม

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง

เบอร์โทรศัพท์

Facebook

Line ID

0911436328

E-mail

[email protected]


ความเชี่ยวชาญอารักขาพืช

ปศุสัตว์


ความเชี่ยวชาญโรคทางการเกษตร

โรคใบจุดออลเทอนาเรีย


ข้อมูลการศึกษา

 • ปริญญาตรี

  สถาบันที่จบ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

  คณะ

  สัตวศาสตร์

  สาขา

  สัตวศาสตร์

ข้อมูลความเชี่ยวชาญ

 • การทำแผนชุมชน

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์