โรคราแป้ง (Powdery mildew) ขององุ่น

ชื่อโรค/แมลง

โรคราแป้ง (Powdery mildew)

เชื้อสาเหตุ

พืชอาศัย (Host)

องุ่น

ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเข้าทำลาย

ช่วงการระบาด / เสี่ยงต่อการเกิดโรค

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

พาหะของโรค


ระยะการเจริญเติบโต

เข้าทำลายทุกส่วนของต้นองุ่น

ลักษณะอาการของโรค/การเข้าทำลาย

สามารถเข้าทำลายทุกส่วนของต้นองุ่น ลักษณะที่พบเป็นผงสีขาวของเส้นใย และสปอร์ของเชื้อราที่ช่อผลอ่อนและยอดอ่อน ทำให้แคระแกรนและแห้งตายที่ดอกจะทำให้ดอกแห้งติดกับกิ่ง บนผลจะทำให้เกิดสีน้ำตาลและผลแตก

การป้องกันและกำจัด

ต้องตรวจสอบแปลงอยู่เสมอและทำการป้องกันกำจัดตั้งแต่เริ่มพบการระบาด โดยใช้สารเคมีประเภทสัมผัส เช่น คูมูลัสเอฟ (ซัลเฟอร์) ดาโคนิล (คลอโรธาโลนิล) และทราโคล (โปรปิเนป) และถ้าการระบาดรุนแรงใช้สารประเภทดูดซึม เช่น คาลิกซิน (ไตรคีมอร์ฟ) นูสตาร์ (ฟลูวิลาโซล) ซาพรอล (ไตรโพรีน) และสโตรบี้ (ครีโซซิมเมทิล)

เอกสารอ้างอิง

คู่มือการปลูกองุ่นระบบใหม่ของโครงการหลวง

พื้นที่เกิดโรค
  • 2558

    ห้วยเป้า

แมลงศัตรูธรรมชาติ
พื้นที่ดำเนินงานของสถาบันที่เคยเกิดโรค