ผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ

สุมาลี เม่นสิน

หน่วยงาน/สำนัก

สำนักวิจัย

ตำแหน่ง

นักวิชาการ

ยุทธศาสตร์

ไม่ระบุยุทธศาสตร์

กิจกรรม

ไม่ระบุกิจกรรม

เบอร์โทรศัพท์

Facebook

Little lee

Line ID

leelander

E-mail

[email protected]


ความเชี่ยวชาญอารักขาพืช

พืชผักข้อมูลการศึกษา

 • ปริญญาตรี

  สถาบันที่จบ

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  คณะ

  เกษตรศาสตร์

  สาขา

  โรคพืช

 • ปริญญาโท

  สถาบันที่จบ

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  คณะ

  เกษตรศาสตร์

  สาขา

  โรคพืช

 • ปริญญาเอก

  สถาบันที่จบ

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  คณะ

  เกษตรศาสตร์

  สาขา

  โรคพืช

ข้อมูลความเชี่ยวชาญ

 • งานวิจัยและพัฒนาสารชีวภาพเกษตร เช่น กลุ่มสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช (โรค และแมลงศัตรูพืช) และกลุ่มสารส่งเสริมการเจริญเติบโตพืช
 • งานอารักขาพืช เช่น การวินิจฉัยศัตรูพืช การให้คำแนะนำในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
 • การทำเกษตรบนพื้นที่สูงแบบปลอดภัย เช่น วิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การลดใช้สารเคมีเกษตร การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม(น้ำและดิน)

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

 • 2549

  2. การศึกษาปฏิกิริยาร่วมระหว่างเชื้อราปฏิปักษ์ไส้เดือนฝอยรากปม Arthobotrys spp. Paecilomyces lilacinus และเชื้อราปฏิปักษ์ Trichoderma harzianum

 • 2555

  6.การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราปฏิปักษ์ไส้เดือนฝอยรากปมในพืชผักบนพื้นที่สูง

 • 2555

  7.Influence of Fungicide and Herbicide to Nematophagous Fungi Against Root-knot Nematode

 • 2555

  8.Selection of Efficient Nematophagous Fungi Against Root-knot Nematodes in the Highland Cultivated Area

 • 2556

  9.Effect of Agricultural Pesticides on the Growth and Sporulation of Nematophagous Fungi

 • 2546

  1.ผลของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคทางรากบางชนิดของพริกภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการ (2546)

 • 2549

  3. การศึกษาประชากรไส้เดือนฝอยในแปลงปลูกผักเกษตรกรที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ จังหวัดเชียงใหม่

 • 2550

  4. คู่มือ การผลิตผักคุณภาพและปลอดภัยในโรงเรือนตาข่ายกันแมลง (คณะทำงาน)

 • 2551

  5.Screening and Production of Antagonistis Fungi (Arthrobotrys sp.) for Controlling Root Knot Nematode in Head Lettuce