โรคเหี่ยวเขียว (bacterial wilt) ของตระกูลพริกมะเขือ

ชื่อโรค/แมลง

โรคเหี่ยวเขียว (bacterial wilt)

เชื้อสาเหตุ

พืชอาศัย (Host)

พริกหวาน มะเขือเทศ มะเขือม่วง

ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเข้าทำลาย

ดินที่ระบายน้ำไม่ดี

ช่วงการระบาด / เสี่ยงต่อการเกิดโรค

สิงหาคม กันยายน ตุลาคม

พาหะของโรค


ระยะการเจริญเติบโต

ทุกระยะการเจริญเติบโต

ลักษณะอาการของโรค/การเข้าทำลาย

- เกิดอาการเหี่ยวของใบทั้ง ๆ ที่ใบยังเขียวอยู่
- ตรวจสอบพบเมือกไหลลงน้ำในแก้วน้ำใส

การป้องกันและกำจัด

- ป้องกันโดยการขุด เผา ซากพืชที่เป็นโรค
- ป้องกันโดยการปลูกพืชหมุนเวียน
- ป้องกันโดยการขุดดินตากแดด
- กำจัดโดยการใช้สารประกอบทองแดงราด
- กำจัดโดยการใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus subtilis, B. amyloliquefaciens/subtilis (ลามิน่า, บีเค 33)

เอกสารอ้างอิง

Powerpoint โรคแมลงศัตรูของพริกและการป้องกัน (รองศาสตราจารย์ ดร.นุชนาฏ  จงเลขา ศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง)

พื้นที่เกิดโรค
  • 2558

    คลองลาน
    สบเมย

แมลงศัตรูธรรมชาติ
พื้นที่ดำเนินงานของสถาบันที่เคยเกิดโรค