โรคราน้ำค้าง (Downy mildew) ขององุ่น

ชื่อโรค/แมลง

โรคราน้ำค้าง (Downy mildew)

เชื้อสาเหตุ

พืชอาศัย (Host)

องุ่น

ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเข้าทำลาย

ช่วงที่มีอากาศชื้นระยะที่มีฝนและน้ำค้างมาก

ช่วงการระบาด / เสี่ยงต่อการเกิดโรค

สิงหาคม กันยายน ตุลาคม ธันวาคม

พาหะของโรค


ระยะการเจริญเติบโต

เข้าทำลายใบ ช่อดอก กิ่งอ่อนและมือจับ

ลักษณะอาการของโรค/การเข้าทำลาย

เข้าทำลายในใบ ช่อดอก กิ่งอ่อนและมือจับ แต่จะพบมากที่สุดบนใบและช่อดอก อาการบนใบจะเห็นเป็นจุดเหลืองเล็กๆ ทางด้านบนใบ และจะขยายโตขึ้น บริเวณใต้ใบจะพบราสีขาวเป็นกระจุก ใบที่ถูกทำลายมากจะมีสีน้ำตาลและแห้งตายไปในที่สุด อาการบนช่อดอกพบในระยะดอกใกล้บาน พบแผลสีเขียวปนเหลือง และจะเห็นเชื้อราขาวฟูบนดอก เมื่ออาการรุนแรงจะเป็นสีน้ำตาลแก่ และแห้งตายติดกับเถาไม่ร่วง บนกิ่งอ่อนจะพบแถบสีน้ำตาลอ่อนตามแนวยาวของกิ่ง และเห็นเชื้อราสีขาว ยอดชะงักการเจริญเติบโต โรคนี้มีความรุนแรงกับองุ่นมาก 

การป้องกันและกำจัด

พ่นด้วย ริดโดมิล โกลด์ (เมทาแลกซิล และแมนโคเซบ) เอพรอน (เมทาแลกซิล) หรือ อาลีเอท (ฟอสอีทิล อะลูมิเนียม)

เอกสารอ้างอิง

คู่มือการปลูกองุ่นระบบใหม่ของโครงการหลวง

พื้นที่เกิดโรค
  • 2558

    สบเมย

แมลงศัตรูธรรมชาติ
พื้นที่ดำเนินงานของสถาบันที่เคยเกิดโรค