โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) ของตระกูลพริกมะเขือ

ชื่อโรค/แมลง

โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose)

เชื้อสาเหตุ

พืชอาศัย (Host)

พริกหวาน มะเขือเทศ มะเขือม่วง

ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเข้าทำลาย

สภาพอากาศอุ่นชื้น

ช่วงการระบาด / เสี่ยงต่อการเกิดโรค

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน ตุลาคม

พาหะของโรค


ระยะการเจริญเติบโต

ทุกระยะการเจริญเติบโต

ลักษณะอาการของโรค/การเข้าทำลาย

- ปรากฏบาดแผลบริเวณใบ บนก้านใบ
- แผลสีน้ำตาล รูปร่างไม่แน่นอนแผลสีน้ำตาลบนเส้นใบ
- อาการบนผล แผลสีน้ำตาลอ่อนลึกเข้าไปในเนื้อปรากฏผงสีดำบริเวณกลางแผล ขอบแผลมีสีน้ำตาลเข้ม

การป้องกันและกำจัด

-ในหน้าฝน /เมื่ออากาศชื้นฉีดพ่นด้วย PP1 หรือ ลามีน่า และ บีเค33

-ระบาดหนัก สภาวะแวดล้อมเหมาะสมใช้สารเคมีดูดซึม เช่น สกอร์ โพรพิโคนาโซล ฟันดาโซล ซีสเทน

-อี อมิสตา อย่างใดอย่างหนึ่งสลับกับ แอนทราโคล หรือ รอฟรัลโกลด์

เอกสารอ้างอิง

Powerpoint โรคแมลงศัตรูของพริกและการป้องกัน (รองศาสตราจารย์ ดร.นุชนาฏ  จงเลขา ศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง)

พื้นที่เกิดโรค
  • 2558

    คลองลาน
    สบเมย

แมลงศัตรูธรรมชาติ
พื้นที่ดำเนินงานของสถาบันที่เคยเกิดโรค