โรคไวรัส (Virus disease) ของตระกูลพริกมะเขือ

ชื่อโรค/แมลง

โรคไวรัส (Virus disease)

เชื้อสาเหตุ

พืชอาศัย (Host)

พริกหวาน มะเขือเทศ มะเขือม่วง

ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเข้าทำลาย

ช่วงการระบาด / เสี่ยงต่อการเกิดโรค

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

พาหะของโรค


ระยะการเจริญเติบโต

-

ลักษณะอาการของโรค/การเข้าทำลาย

มีอาการต่างๆ เช่น ใบด่างลายมีสีเหลืองสลับเขียว เส้นใบขยายบวมโต ใบด่าง หดย่น หรือมีแผลเป็นวงสีเหลืองซ้อนกัน อาการบนผลพบผลบิดเบี้ยวขนาดเล็กกว่าปกติและแผลเป็นวงสีเหลืองซ้อนกัน

การป้องกันและกำจัด

-ใช้เมล็ดปลอดไวรัส
-ฆ่าเชื้อที่ติดมากับเมล็ดด้วยน้ำอุ่นจัด (Hot water seed treatment)
-สร้างเสริมความแข็งแรงด้วยไคโตซาน  นมสด
-กำจัดแมลงพาหะ (แมลงปากดูด)

เอกสารอ้างอิง

Powerpoint โรคแมลงศัตรูของพริกและการป้องกัน (รองศาสตราจารย์ ดร.นุชนาฏ  จงเลขา ศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง)

พื้นที่เกิดโรค
แมลงศัตรูธรรมชาติ
พื้นที่ดำเนินงานของสถาบันที่เคยเกิดโรค