โรคใบจุดสีน้ำตาล (Brown Spot) ของข้าว

ชื่อโรค/แมลง

โรคใบจุดสีน้ำตาล (Brown Spot)

เชื้อสาเหตุ

เชื้อรา Helminthosporium oryzae

พืชอาศัย (Host)

ข้าว

ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเข้าทำลาย

ช่วงการระบาด / เสี่ยงต่อการเกิดโรค

มิถุนายน

พาหะของโรค


ระยะการเจริญเติบโต

เป็นตั้งแต่ระยะกล้า – ออกรวง

ลักษณะอาการของโรค/การเข้าทำลาย

แผลบนใบมีลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาล รูปไข่ ในแผลที่ยังไม่เจริญเต็มที่จะเป็นจุดขนาดเล็กกลม สีน้ำตาลเข้ม หรือเป็นจุดสีม่วงอมน้ำตาล พบกระจายทั่วบนใบ หากรุนแรงใบจะแห้ง ต้นกล้าแสดงอาการไหม้ในแผลที่เจริญเต็มที่เป็นสีน้ำตาล กลางแผลสีเทาหรือขาว รวงข้าวที่เป็นโรคเมล็ดจะมีจุดสีน้ำตาล เกิดอาการด่างบนเมล็ด

การป้องกันและกำจัด

ผู้เชี่ยวชาญ

เอกสารอ้างอิง

หนังสือโรคพืชไร่ โดย รศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ สาขาวิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พื้นที่เกิดโรค
แมลงศัตรูธรรมชาติ
พื้นที่ดำเนินงานของสถาบันที่เคยเกิดโรค