โรคเน่าคอดิน (Damping off of seedling) ของตระกูลพริกมะเขือ

ชื่อโรค/แมลง

โรคเน่าคอดิน (Damping off of seedling)

เชื้อสาเหตุ

พืชอาศัย (Host)

พริกหวาน มะเขือเทศ มะเขือม่วง

ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเข้าทำลาย

ช่วงการระบาด / เสี่ยงต่อการเกิดโรค

สิงหาคม กันยายน ตุลาคม

พาหะของโรค


ระยะการเจริญเติบโต

ต้นกล้า

ลักษณะอาการของโรค/การเข้าทำลาย

พบแผลเน่าบริเวณโคนต้นที่ติดกับดิน ลำต้นหักพัง ล้มเป็นหย่อม ๆ

การป้องกันและกำจัด

- ป้องกันโดยใช้วัสดุเพาะที่ปลอดเชื้อ
- ป้องกันโดยใช้เมล็ดที่ปลอดเชื้อ
- ป้องกันโดยใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ เช่น เชื้อไตรโคเดอร์มา             

- กำจัดโดยใช้สารเคมีตามสาเหตุของโรค

ผู้เชี่ยวชาญ

เอกสารอ้างอิง

Powerpoint โรคแมลงศัตรูของพริกและการป้องกัน (รองศาสตราจารย์ ดร.นุชนาฏ  จงเลขา ศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง)

พื้นที่เกิดโรค
แมลงศัตรูธรรมชาติ
พื้นที่ดำเนินงานของสถาบันที่เคยเกิดโรค