ชื่อโรค/แมลง


ระยะการเจริญเติบโต

ลักษณะอาการของโรค/การเข้าทำลาย

การป้องกันและกำจัด

เอกสารอ้างอิง

พื้นที่ดำเนินงานของสถาบันที่เคยเกิดโรค