โรคปลายไหลไหม้ ของสตรอเบอรี่

ชื่อโรค/แมลง

โรคปลายไหลไหม้

เชื้อสาเหตุ

พืชอาศัย (Host)

สตรอเบอรี่

ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเข้าทำลาย

ช่วงการระบาด / เสี่ยงต่อการเกิดโรค

มกราคม

พาหะของโรค


ระยะการเจริญเติบโต

ช่วงผลิตไหล

ลักษณะอาการของโรค/การเข้าทำลาย

บริเวณปลายไหลเกิดแผลสีดำฉ่ำน้ำเหมือนถูกน้ำร้อนลวก ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลคล้ำที่ปลายเส้นไหลและไหม้เป็นสีดำ

การป้องกันและกำจัด

1. ตัดส่วนที่เป็นโรคเผาทำลาย

2. บำรุงต้นให้แข็งแรง 

3. งดการให้น้ำแบบฝอย 

4. ใช้สารประกอบทองแดง

ผู้เชี่ยวชาญ

เอกสารอ้างอิง

คู่มือการปลูกสตอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80

พื้นที่เกิดโรค
แมลงศัตรูธรรมชาติ
พื้นที่ดำเนินงานของสถาบันที่เคยเกิดโรค