แลกเปลี่ยนเรื่องโรค>>ตอบกระทู้

เชื้อราสาเหตุโรคพืช (คืออะไร หมายถึง ความหมาย)

    การที่ราไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ ทำให้รามีชีวิตแบบ saprophytes หรือ parasites การเป็น saprophytes จะทำหน้าที่ร่วมกับแบคทีเรียและสัตว์อื่นๆ ในการย่อยสลาย (decompose) เศษซากพืช ซากสัตว์ ให้เป็นสารประกอบที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งรากพืชส่วนใหญ่จะมีราเข้ามาอยู่อาศัย เรียกราพวก นี้ว่า mycorrhiza เป็นการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัย (symbiosis) ระหว่างรากับรากพืช และ Lichen เป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างรากับสาหร่าย ส่วนโทษของราที่เป็น saprophyte ทำความเสียหายต่อมนุษย์คือ การทำให้อาหาร เสื้อผ้า กระดาษ ไม้แปรรูป และสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆได้รับความเสียหาย
 เจ้าของกระทู้: เกษตกร แม่แตง   เวลา: 11/4/2015 2:39:46 PM

แสดงความคิดเห็น