ผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ

เปรมวลัยณ์ กุลเจริญเศรษฐ์

หน่วยงาน/สำนัก

สำนักพัฒนา

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่โครงการ

ยุทธศาสตร์

ไม่ระบุยุทธศาสตร์

กิจกรรม

การพัฒนาเยาวชนบนพื้นที่สูง

เบอร์โทรศัพท์

Facebook

Prem Premcoffeehouse

Line ID

Kungnang

E-mail

[email protected]


ความเชี่ยวชาญอารักขาพืช

พืชผัก


ความเชี่ยวชาญโรคทางการเกษตร


ข้อมูลการศึกษา

 • ปริญญาตรี

  สถาบันที่จบ

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  คณะ

  ธุรกิจการเกษตร

  สาขา

  ส่งเสริมการเกษตร

 • ปริญญาโท

  สถาบันที่จบ

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  คณะ

  บัณฑิตวิทยาลัย

  สาขา

  การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลความเชี่ยวชาญ

 • กิจกรรมชุมชน และเยาวชนบนพื้นที่สูง
 • การรวมกลุ่มเยาวชน

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

 • 2556

  การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง