ผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ

เดชธพล กล่อมจอหอ

หน่วยงาน/สำนัก

สำนักพัฒนา

ตำแหน่ง

นักวิชาการ

ยุทธศาสตร์

ไม่ระบุยุทธศาสตร์

กิจกรรม

ไม่ระบุกิจกรรม

เบอร์โทรศัพท์

Facebook

เดชธพล กล่อมจอหอ

Line ID

0911436328

E-mail

[email protected]


ความเชี่ยวชาญอารักขาพืช

พืชไร่


ความเชี่ยวชาญโรคทางการเกษตร


ข้อมูลการศึกษา

 • ปริญญาตรี

  สถาบันที่จบ

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  คณะ

  ผลิตกรรมการเกษตร

  สาขา

  พืชไร่

 • ปริญญาโท

  สถาบันที่จบ

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  คณะ

  เกษตรศาสตร์

  สาขา

  ส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลความเชี่ยวชาญ

 • การปรับปรุงพันธุ์พืชไร่
 • การดำเนินงานสหกรณ์
 • กระบวนการมีส่วนร่วม

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์