ผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ

ชวลิต สุทธเขตต์

หน่วยงาน/สำนัก

สำนักพัฒนา

ตำแหน่ง

นักวิชาการ

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

กิจกรรม

ไม่ระบุกิจกรรม

เบอร์โทรศัพท์

Facebook

Line ID

E-mail

[email protected]


ความเชี่ยวชาญอารักขาพืช

ปศุสัตว์


ความเชี่ยวชาญโรคทางการเกษตร


ข้อมูลการศึกษา

 • ปริญญาตรี

  สถาบันที่จบ

  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคนล้านนาน่าน

  คณะ

  เกษตรศาสตร์

  สาขา

  สัตวศาสตร์ทั่วไป

ข้อมูลความเชี่ยวชาญ

 • การปลูกหวาย
 • การปลูกวนิลา
 • การผลิตสัตว์และการจัดการฟาร์ม

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์