ผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ

นงนชุ คูสันเทียะ

หน่วยงาน/สำนัก

สำนักพัฒนา

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่โครงการ

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

กิจกรรม

ไม่ระบุกิจกรรม

เบอร์โทรศัพท์

Facebook

[email protected]

Line ID

E-mail

[email protected]


ความเชี่ยวชาญอารักขาพืช

พืชผัก


ความเชี่ยวชาญโรคทางการเกษตร


ข้อมูลการศึกษา

 • ปริญญาตรี

  สถาบันที่จบ

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  คณะ

  ผลิตกรรมการเกษตร

  สาขา

  พืชสวนประดับ

 • ปริญญาโท

  สถาบันที่จบ

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  คณะ

  ผลิตกรรมการเกษตร

  สาขา

  พืชสวน

ข้อมูลความเชี่ยวชาญ

 • การปลูกและการดูแลพืชผักและสมุนไพร

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์