ผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ

ระพีพร เกตุแก้ว

หน่วยงาน/สำนัก

สำนักพัฒนา

ตำแหน่ง

ไม่ระบุตำแหน่ง

ยุทธศาสตร์

ไม่ระบุยุทธศาสตร์

กิจกรรม

ไม่ระบุกิจกรรม

เบอร์โทรศัพท์

Facebook

ระพีพร เกตุแก้ว

Line ID

E-mail

[email protected]


ความเชี่ยวชาญอารักขาพืช


ความเชี่ยวชาญโรคทางการเกษตร


ข้อมูลการศึกษา

 • ปริญญาตรี

  สถาบันที่จบ

  ราชภัฎนครสวรรค์

  คณะ

  มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

  สาขา

  พัฒนาชุมชน

ข้อมูลความเชี่ยวชาญ

 • การจัดทำแผนชุมชนและวิเคราะห์ตามแนวทางการพัฒนาของชุมชน

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์