ผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ

วินัย จอมนงค์

หน่วยงาน/สำนัก

สำนักพัฒนา

ตำแหน่ง

นักวิชาการ

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

กิจกรรม

ไม่ระบุกิจกรรม

เบอร์โทรศัพท์

Facebook

Kaziyorch Tallder

Line ID

E-mail

[email protected]


ความเชี่ยวชาญอารักขาพืช

พืชไร่


ความเชี่ยวชาญโรคทางการเกษตร


ข้อมูลการศึกษา

 • ปริญญาตรี

  สถาบันที่จบ

  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตลำปาง

  คณะ

  เกษตรศาสตร์

  สาขา

  พืชสวน

ข้อมูลความเชี่ยวชาญ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์