ผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ

พินิจ เชาวน์ตระกูล

หน่วยงาน/สำนัก

สำนักพัฒนา

ตำแหน่ง

นักวิชาการ

ยุทธศาสตร์

ไม่ระบุยุทธศาสตร์

กิจกรรม

ไม่ระบุกิจกรรม

เบอร์โทรศัพท์

Facebook

Line ID

E-mail

[email protected]


ความเชี่ยวชาญอารักขาพืช

ไม้ดอกและไม้ประดับ


ความเชี่ยวชาญโรคทางการเกษตร


ข้อมูลการศึกษา

 • ปริญญาตรี

  สถาบันที่จบ

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  คณะ

  ผลิตกรรมการเกษตร

  สาขา

  พืชไร่

ข้อมูลความเชี่ยวชาญ

 • ไม้ดอกเมืองหนาว

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์