ผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ

สุธาสินี ชัยชนะ

หน่วยงาน/สำนัก

สำนักพัฒนา

ตำแหน่ง

ไม่ระบุตำแหน่ง

ยุทธศาสตร์

ไม่ระบุยุทธศาสตร์

กิจกรรม

ไม่ระบุกิจกรรม

เบอร์โทรศัพท์

Facebook

https://facebook.com/sutasinee.chaichana

Line ID

-

E-mail

[email protected]


ความเชี่ยวชาญอารักขาพืช

พืชผัก


ความเชี่ยวชาญโรคทางการเกษตร


ข้อมูลการศึกษา

 • ปริญญาตรี

  สถาบันที่จบ

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  คณะ

  เกษตรศาสตร์

  สาขา

  โรคพืช

 • ปริญญาโท

  สถาบันที่จบ

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  คณะ

  บัณฑิตวิทยาลัย

  สาขา

  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ข้อมูลความเชี่ยวชาญ

 • การบูรณาการแผนงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์