โรคพืชในอารักขาพืชหมวด  ไม้ดอกและไม้ประดับ

photo     

โรคราสนิม

เบญจมาศ

photo     

โรคใบแห้ง

เบญจมาศ