โรคราสนิม ของเบญจมาศ

ชื่อโรค/แมลง

โรคราสนิม

เชื้อสาเหตุ

พืชอาศัย (Host)

เบญจมาศ

ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเข้าทำลาย

ช่วงการระบาด / เสี่ยงต่อการเกิดโรค

พาหะของโรค


ระยะการเจริญเติบโต

-

ลักษณะอาการของโรค/การเข้าทำลาย

การป้องกันและกำจัด

การควบคุมโดยการใช้สารเคมีเพื่อป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ อะซ็อกซีสโตรบิน เฺฮกซาโคนาโซล แมนโคเซบ ซัลเฟอร์ เป็นต้น

ผู้เชี่ยวชาญ

เอกสารอ้างอิง

คู่มือการผลิตไม้ตัดดอกและไม้ตัดใบ มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

พื้นที่เกิดโรค
แมลงศัตรูธรรมชาติ
พื้นที่ดำเนินงานของสถาบันที่เคยเกิดโรค