โรคราสนิมของกาแฟ (Coffee leaf rust) ของกาแฟ

ชื่อโรค/แมลง

โรคราสนิมของกาแฟ (Coffee leaf rust)

เชื้อสาเหตุ

Hemileia vastatrix Berk & Br

พืชอาศัย (Host)

กาแฟ

ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเข้าทำลาย

ช่วงการระบาด / เสี่ยงต่อการเกิดโรค

พาหะของโรค


ระยะการเจริญเติบโต

-

ลักษณะอาการของโรค/การเข้าทำลาย

จะพบเห็นเป็นจุดสีน้ำตาลเล็กๆ ต่อมาจะขยายใหญ่ขึ้นจนเป็นแผลสีส้ม ด้านตรงข้ามบริเวณใต้ใบมักเป็นแผลแห้งสีน้ำตาลแพร่ระบาดมากในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง โรคนี้จะระบาดรุนแรงมากขึ้นในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกๆหยุดๆ สลับกับแสงแดดจัดและต้นกาแฟที่ปลูกในที่ร่มเงาทึบ

การป้องกันและกำจัด

1. หมั่นสังเกตต้นกาแฟ เพราะเชื้อราชนิดนี้จะทำลายต้นกาแฟทั้งระยะต้นกล้าและต้นที่โตแล้ว
2. ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง เพื่อให้แสงแดดส่องถึงและอากาศถ่ายเทได้สะดวก
3. กำจัดวัชพืชในแปลงปลูกและเก็บรวบรวมใบกาแฟที่เป็นโรคไปเผาทำลาย
4. ใช้พันธุ์ต้านทานในการปลูก ได้แก่ กาแฟอาราบิก้าลูกผสมชั่วที่ 5 มี 4 สายพันธุ์ คือ H.316/3, H.420/9, H.473/13 และ H.528/46 ซึ่งให้ผลผลิตสม่ำเสมอมีทรงพุ่มที่ดี ต้นเตี้ย ข้อสั้น ใบกว้าง
5. หากพบการระบาดมากแนะนำให้ใช้สารเคมี เช่น
- สาร pyracarbolid อัตรา 15 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
- สาร oxycarboxin อัตรา 12 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร
- สาร triadimefon อัตรา 12 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่น 3 – 4 ครั้ง/ปี ในฤดูฝน โดยพ่นครั้งแรกเริ่มต้นเดือน มิถุนายน และครั้งต่อไป ควรห่างกัน 5 สัปดาห์

ผู้เชี่ยวชาญ

เอกสารอ้างอิง

คู่มือการปลูกและการผลิตกาแฟอราบิก้าคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

พื้นที่เกิดโรค
แมลงศัตรูธรรมชาติ
พื้นที่ดำเนินงานของสถาบันที่เคยเกิดโรค