โรคใบไหม้ของข้าว (Rice blast) ของข้าว

ชื่อโรค/แมลง

โรคใบไหม้ของข้าว (Rice blast)

เชื้อสาเหตุ

เชื้อรา Pyricularia grisea (P. oryzae Cav.)

พืชอาศัย (Host)

ข้าว

ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเข้าทำลาย

ช่วงการระบาด / เสี่ยงต่อการเกิดโรค

พาหะของโรค


ระยะการเจริญเติบโต

เชื้อราสาเหตุสามารถเข้าทำลายข้าวได้ทุกระยะการเจริญเติบโต คือตั้งแต่ระยะเริ่มปลูกจนถึงระยะเก็บเกี่ยว

ลักษณะอาการของโรค/การเข้าทำลาย

ระยะกล้า ใบเริ่มแรกเป็นจุดสีน้ำตาลขนาดเล็ก ถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสมแผลจะขยายใหญ่ แผลมีลักษณะรูปตา หรือหัวท้ายแหลม ขอบแผลสีน้ำตาลเข้ม กลางแผลสีเทาขนาดแตกต่างกันไป ในกรณีที่โรครุนแรง กล้าข้าวจะแห้งฟุบตาย อาการคล้ายถูกไฟไหม้ (blast)
ระยะแตกกอ อาการของโรคพบได้ที่ใบ ข้อต่อใบ และข้อต่อของลำต้น ขนาดของแผลจะใหญ่กว่าในระยะกล้า แผลอาจลุกลามติดต่อกันได้ที่บริเวณข้อต่อ ใบจะมีลักษณะแผลช้ำสีน้ำตาลดำ ใบมักหลุดจากกาบใบเสมอ
ระยะคอรวง อาการเน่าคอรวง มักพบในแปลงที่ใบเป็นโรครุนแรงทำให้ผลผลิตเสียหายรุนแรง เป็นระยะที่ข้าวใกล้สุกแก่ ในกรณีที่ข้าวเริ่มให้รวงเมื่อถูกเชื้อรานี้เข้าทำลายเมล็ดจะลีบหมด

การป้องกันและกำจัด

ผู้เชี่ยวชาญ

เอกสารอ้างอิง

หนังสือโรคพืชไร่ โดย รศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ สาขาวิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พื้นที่เกิดโรค
แมลงศัตรูธรรมชาติ
พื้นที่ดำเนินงานของสถาบันที่เคยเกิดโรค