ผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ

อภิรดี ผู้ยอดยิ่ง

หน่วยงาน/สำนัก

สำนักพัฒนา

ตำแหน่ง

นักวิชาการ

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

กิจกรรม

โครงการไม้ดอก

เบอร์โทรศัพท์

053-000000

Facebook

Api291974@gmail.com

Line ID

E-mail

Api291974@gmail.com


ความเชี่ยวชาญอารักขาพืช

พืชผัก


ความเชี่ยวชาญโรคทางการเกษตร

โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose)


ข้อมูลการศึกษา

  • ปริญญาตรี

    สถาบันที่จบ

    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

    คณะ

    เกษตรศาสตร์

    สาขา

    พืชสวน

  • ปริญญาโท

    สถาบันที่จบ

    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

    คณะ

    เกษตรศาสตร์

    สาขา

    พืชสวน

ข้อมูลความเชี่ยวชาญ

  • การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอก

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์