ผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ

อภิรดี ผู้ยอดยิ่ง

หน่วยงาน/สำนัก

สำนักพัฒนา

ตำแหน่ง

นักวิชาการ

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

กิจกรรม

โครงการไม้ดอก

เบอร์โทรศัพท์

053-000000

Facebook

[email protected]

Line ID

E-mail

[email protected]


ความเชี่ยวชาญอารักขาพืช

พืชผัก


ความเชี่ยวชาญโรคทางการเกษตร

โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose)


ข้อมูลการศึกษา

 • ปริญญาตรี

  สถาบันที่จบ

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  คณะ

  เกษตรศาสตร์

  สาขา

  พืชสวน

 • ปริญญาโท

  สถาบันที่จบ

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  คณะ

  เกษตรศาสตร์

  สาขา

  พืชสวน

ข้อมูลความเชี่ยวชาญ

 • การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอก

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์