โรคพืชในอารักขาพืชหมวด  พืชไร่

photo     

โรคใบไหม้ของข้าว (Rice blast)

ข้าว

photo     

โรคใบจุดสีน้ำตาล (Brown Spot)

ข้าว