โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ (Infectious Bronchitis) ของสัตว์ปีก

ชื่อโรค/แมลง

โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ (Infectious Bronchitis)

เชื้อสาเหตุ

I B Virus อยู่ในกลุ่ม Corona virus

พืชอาศัย (Host)

สัตว์ปีก

ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเข้าทำลาย

ช่วงการระบาด / เสี่ยงต่อการเกิดโรค

พาหะของโรค


ระยะการเจริญเติบโต

-

ลักษณะอาการของโรค/การเข้าทำลาย

ลักษณะโรค เป็นโรคติดต่อเฉียบพลันของระบบหายใจของไก่ ทำให้เกิดเสียงดังในลำคอ ไอ และจามในไก่เล็ก อาจมีน้ำมูลไหล ส่วนในไก่ไข่มักจะมีอาการไข่ลดร่วมด้วย ทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

อาการ มีอาการสำคัญทางระบบหายใจ มีเสียงดังในลำคอและมีน้ำมูกโดยเฉพาะในไก่เล็ก มักพบอาการตาแฉะ หรือมีอาการบวมบริเวณไซนัส ไก่จะซึมชอบซุกตัวในที่อื่นๆ เบื่ออาหารและน้ำหนักลด อัตราการป่วยมักสูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอัตราการตายจะแตกต่างกันไปโดยในไก่เล็กมาก อาจตายถึง 60 เปอร์เซ็นต์ แต่ในไก่อายุมากกว่า 5 – 6 สัปดาห์ขึ้นไป อัตราการตายจะต่ำ การกินอาหารและผลผลิตไข่ในไก่ไข่จะลดลงมาก อาจถึง 20 – 50 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งมีไข่ที่รูปร่างผิดปกติ เปลือกบางและนิ่ม ถ้าไก่รุ่นเป็นโรคนี้ก่อนถึงระยะไข่ แม้จะหายป่วยแล้ว ก็ไม่สามารถให้ผลผลิตไข่ได้ในอัตราสูง

การป้องกันและกำจัด

การรักษา ไม่มีการรักษาที่ได้ผล แต่ช่วยให้อาการลดลงหรือดีขึ้นได้ โดยให้ความอบอุ่นภายในคอกและป้องกันการแทรกซ้อนของโรคอื่นๆ
การควบคุมและป้องกัน จัดการสุขาภิบาลให้ดี และทำวัคซีนให้กับไก่ตั้งแต่แรกเกิด โดยการหยอดจมูก ระมัดระวังการติดเชื้อจากคอกที่กำลังเกิดโรคระบาด

ผู้เชี่ยวชาญ
นายสุคีพ ไชยมณี

เอกสารอ้างอิง

คู่มือโรคและการป้องกันรักษาโรคในสัตว์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

พื้นที่เกิดโรค
แมลงศัตรูธรรมชาติ
พื้นที่ดำเนินงานของสถาบันที่เคยเกิดโรค