ผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อ

สุคีพ ไชยมณี

หน่วยงาน/สำนัก

สำนักพัฒนา

ตำแหน่ง

นักวิชาการ

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

กิจกรรม

ไม่ระบุกิจกรรม

เบอร์โทรศัพท์

Facebook

Line ID

E-mail


ความเชี่ยวชาญอารักขาพืช

ปศุสัตว์



ข้อมูลการศึกษา

 • ปริญญาตรี

  สถาบันที่จบ

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  คณะ

  ผลิตกรรมการเกษตร

  สาขา

  สัตวศาสตร์

 • ปริญญาโท

  สถาบันที่จบ

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  คณะ

  เกษตรศาสตร์

  สาขา

  การผลิตสัตว์และอาหารสัตว์

ข้อมูลความเชี่ยวชาญ

 • การผลิตสัตว์/อาหารสัตว์
 • การจัดการฟาร์ม
 • การผลิตก๊าซชีวภาพ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

 • 2546

  การศึกษาเบื้องต้นของการสกัดและใช้สารไคโตซานเสริมในอาหารไก่เนื้อ

 • 2548

  การผลิตไก่ฟ้าเพื่อเป็นสัตว์ปีกเศรษฐกิจทางเลือกใหม่

 • 2550

  ปัจจัยที่มีผลต่อการฟักและระดับภาชนะที่เหมาะสมสำหรับนกกระจอกเทศ

 • 2554

  การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือนเกษตรกรบนที่สูง