โรคตับโต (Lymphoid Leukosis) ของสัตว์ปีก

ชื่อโรค/แมลง

โรคตับโต (Lymphoid Leukosis)

เชื้อสาเหตุ

พืชอาศัย (Host)

สัตว์ปีก

ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเข้าทำลาย

ช่วงการระบาด / เสี่ยงต่อการเกิดโรค

พาหะของโรค


ระยะการเจริญเติบโต

-

ลักษณะอาการของโรค/การเข้าทำลาย

ลักษณะของโรค เป็นโรคติดต่อร้ายแรงของมะเร็งเม็ดเลือดขาว ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ตามอวัยวะภายใน มักเป็นในไก่อายุมากกว่า 4 เดือนขึ้นไป

ระยะฟักเชื้อ ไม่แน่นอน แต่มักกินเวลานาน

อาการ ไม่มีอาการเฉพาะ หงอนมักจะเหี่ยวซีด ตับจะโตซึ่งอาจจะคลำพบได้จากภายนอก


การป้องกันและกำจัด

การรักษา ไม่มีการรักษาที่ได้ผล
การควบคุมและป้องกัน เนื่องจากเป็นโรคที่สามารถติดต่อผ่านทางไข่ได้ จึงต้องระมัดระวังตั้งแต่ช่วงเข้าฟัก ถ้ามีไข่ฟักติดเชื้อก็จะแพร่ไปยังไข่หรือลูกไก่อื่นๆ ได้ ต้องตรวจสอบโรคในพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก่อนเสมอ และแยกออกทันทีที่พบว่าเป็นโรค คอกไก่จะต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคอย่างดีก่อนนำไก่ชุดใหม่เข้าเลี้ยงและจำหน่ายออกพร้อมกันทั้งหมด ควรมีการควบคุมแมลงด้วย เนื่องจากแมลงเต่าทองบางชนิดสามารถเป็นพาหะนำเชื้อมะเร็งแบบเฉียบพลันได้

ผู้เชี่ยวชาญ
นายสุคีพ ไชยมณี

เอกสารอ้างอิง

คู่มือโรคและการป้องกันรักษาโรคในสัตว์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

พื้นที่เกิดโรค
แมลงศัตรูธรรมชาติ
พื้นที่ดำเนินงานของสถาบันที่เคยเกิดโรค