โรคพืชในอารักขาพืชหมวด  ปศุสัตว์

photo     

โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ (Infectious Bronchitis)

สัตว์ปีก

photo     

โรคนิวคาสเซิล (Newcastle Disease)

สัตว์ปีก

photo     

ฝีดาษไก่ (Fowl Pox)

สัตว์ปีก

photo     

โรคตับโต (Lymphoid Leukosis)

สัตว์ปีก

photo     

โรคอหิวาต์สุกร (Swine fever)

สุกร