โรคพืชในอารักขาพืชหมวด  พืชผัก

photo     

โรคใบจุดออลเทอนาเรีย

ตระกูลผักกาดหอม

photo     

โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose)

ตระกูลพริกมะเขือ

photo     

โรคเหี่ยวเขียว (bacterial wilt)

ตระกูลพริกมะเขือ

photo     

โรคเน่าคอดิน (Damping off of seedling)

ตระกูลพริกมะเขือ

photo     

โรคไหม้ไฟทอฟ (Phytophthora blight)

ตระกูลพริกมะเขือ

photo     

โรคราแป้ง (Powdery mildew)

ตระกูลพริกมะเขือ

photo     

โรคไวรัส (Virus disease)

ตระกูลพริกมะเขือ